تکلیف خلاق کلاس اول

تکلیف خلاق کلاس اول

 

1- هفت دایره بکش داخل هر کدام یک جمله بنویس.

2- شش مربع بکش داخل هر کدام یک صدا بنویس.

3-نه مثلث کوچک بکش داخل هر کدام یک عدد بنویس.

4- حالا عددهای نوشته شده را مرتب کن.

5-( باد - آباد - بابا) هرکدام از کلمات داخل پرانتز را به یک شکل زیبا تبدیل کن.

 

تهیه کننده : سرکارخانم کربلایی

تاریخ :94/8/11

 

1- پسر خوبم با حروف بهم ریخته ی زیر کلمه بساز

 

س-ت-ب      wink    ....................................

م-د-ر-ا         smiley   .....................................

ن-ا-د-س-ت-ا   cheeky  ...................................

2- با توجه به شکل های داده شده الگو ها را ادامه بده و در ردیف های آخر یک الگو ی جدید بساز؟

 

3- در مورد یکی از کاربرد یکی از حواس در زندگی روزانه یک نقاشی بکش؟

4- پسر نازم با استفاده از کاغذ رنگی اشکال دایره -سه گوش- چهار گوش را بکش ببر و با کنار  هم قرار دادن آن نقاشی بکش و داستانی برای آن پرورش بده؟

5- هر ماشین مال یک نفر است. اول ماشین ها را رنگ کن و بعد با خط ماشین ها را به صاحبانش وصل کن.

تهیه کننده: سرکار خانم گواشیریانی

تاریخ تهیه: 94/9/13

 

 

 

حدیث روز

خدايا روزى كن مرا در آنروز هوش وخودآگاهى را ودور بدار در آن روز از نادانى وگمراهى وقرار بده مرا بهره وفايده از هر چيزى كه فرود آوردى در آن به بخشش خودت اى بخشنده ترين بخشندگان.

بازگشت به بالا